Hình dạng và màu sắc của bảng hiệu hệ thống hài hòa